Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (13-1-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» , σε Έκτακτη   Γενική Συνέλευση την 5 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τέταρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

1. Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Διαφορα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίκαλα  10/01/2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ