ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δεύτερα και ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο 2ο χιλ. της Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στο Δήμο Τρικκαίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

  1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2013  και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2013.

3.Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος  Συμβούλου.

 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Τρίκαλα, 31/05/2014

Με εντολή του Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ