ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τέταρτη  και ώρα 20:00μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο 2ο χιλ. της Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στο Δήμο Τρικκαίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

 

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού Κεφαλαίου  άρθρου του Καταστατικού.

 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Τρίκαλα, 01/07/2014

Με εντολή του Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ